เว็บไซต์สำหรับทดสอบ ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียน/นักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพิธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด/ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อื่นๆ  
วัดถ้ำผาวังจันทร์

สถานที่ตั้ง   วัดถ้ำผาวังจันทร์
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน   9
ซอย    ถนน 
ตำบล  หลุมรัง   อำเภอ   บ่อพลอย
จังหวัด   กาญจนบุรี
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   0545625       พิกัด-y 1599366
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   นายเอกชัย เอี่ยมระยับ           อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี     อีเมล์  
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน  ซอย  
ถนน   ตำบล  ปากแพรก อำเภอ  เมือง
จังหวัด  กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์    71000
หมายเลขโทรศัพท์   034518797 หมายเลขโทรสาร    034518434 
ที่อยู่ของเว็บไซต์
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 0842 วันที่ถ่าย 11/09/2008
สาระสำคัญ

               เป็นวัดที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตป่าเมืองกาญจนบุรีและยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของประชาชนมากนัก เพราะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่แต่ด้วยการก่อสร้างอาคารเสนาสนะ ตามแบบฉบับของฝ่ายอรัญวาสที่นำเอาศิลปะจีนเข้ามาประยุกต์รวมกันกับศิลปะแบบไทยจนเกิดความงดงามน่าเลื่อมใส

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถนนแสงชูโต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 8797 โทรสาร 0 3451 8434
kanchanaburi@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดกาญจนบุรี | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย