เว็บไซต์สำหรับทดสอบ ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียน/นักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพิธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด/ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อื่นๆ  
ภาษาลาวโซ่ง (ไทรทรงดำ)

สถานที่ตั้ง  
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน   3
ซอย    ถนน 
ตำบล  กลอนโด   อำเภอ   ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด   กาญจนบุรี
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   0552747       พิกัด-y 1533659
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   นางณัฐญดา ภวัฒน์กุล           อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง      อีเมล์  
เลขที่   97/3 หมู่ที่/หมู่บ้าน  3 ซอย  
ถนน   ตำบล  กลอนโด อำเภอ  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด  กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์    71260
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร     
ที่อยู่ของเว็บไซต์
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 0444 วันที่ถ่าย 16/09/2008
สาระสำคัญ

               ภาในด้านภาษากล่าวได้ว่า ลาวโซ่งมีภาษาพูดและภาเขียนที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะและจะใช้ภาษาลาวโซ่งพูดจาติดต่อในระหว่างพวกลาวโซ่งด้วยกันแต่จะใช้ภาษาไทยภาคกลางพูดจาติดต่อกับคนนอกหรือคนไทยอื่น ๆ

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถนนแสงชูโต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 8797 โทรสาร 0 3451 8434
kanchanaburi@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดกาญจนบุรี | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย