เว็บไซต์สำหรับทดสอบ ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียน/นักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพิธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด/ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อื่นๆ  
ศาลเจ้าแม่จามจุรี

สถานที่ตั้ง   กองการสัตว์ทหารบก จังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน  
ซอย    ถนน 
ตำบล  เกาะสำโรง   อำเภอ   มเองกาญจนบุรี
จังหวัด   กาญจนบุรี
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   0557264       พิกัด-y 0542483
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   นายสมิท ปู่ดำ           อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง     อีเมล์  
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน  ซอย  
ถนน   ตำบล  เกาะสำโรง อำเภอ  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด  กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์    71000
หมายเลขโทรศัพท์   034651089 หมายเลขโทรสาร     
ที่อยู่ของเว็บไซต์
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 0364 วันที่ถ่าย 07/09/2008
สาระสำคัญ

               ความเชื่อเรื่องต้นจามจุรียักษ์ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธ์ชาวบ้านเลยตั้งศาลเจ้าแม่จามจุรีไว้ใกล้ ๆ ต้นจามจุรี ชาวบ้านมักจะมากราบไว้บูชาเสมอ ๆ

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถนนแสงชูโต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 8797 โทรสาร 0 3451 8434
kanchanaburi@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดกาญจนบุรี | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย