เว็บไซต์สำหรับทดสอบ ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียน/นักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพิธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด/ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อื่นๆ  
การทำหลังคาบ้านของชาวกะเหรี่ยง

สถานที่ตั้ง   บ้านนายจำปา ชุมชนชาวกะเหรี่ยง
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน   7
ซอย    ถนน 
ตำบล  ห้วยเขย่ง   อำเภอ   ทองผาภูมิ
จังหวัด   กาญจนบุรี
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   0449591       พิกัด-y 1620725
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   นายหฤทัย คงควร           อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง      อีเมล์  
เลขที่   25/1 หมู่ที่/หมู่บ้าน  7 ซอย  
ถนน   ตำบล  ห้วยเข่ยง อำเภอ  ทองผาภูมิ
จังหวัด  กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์    71180
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร     
ที่อยู่ของเว็บไซต์
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 
สาระสำคัญ

                 การส้างบ้านของชาวกะเหรี่ยงเรียบง่าย  แต่อยู่อาศัยได้ชั่วลูกชั่วหลาน 

ภูมิปัญญาที่น่าสนใจ คือ การนำไม้ไผ่มาทำหลังคาบ้าน  โดยนำไม้ไผ่มาตัดเป็นแผ่นความยาวเท่า ๆ กัน

นำมาสานกับไม้ไผ่ แล้วมาเรียงเป็นหลังคา ภูมิปัญญาเช่นนี้หาดูได้อยากเพราะเป็นแบบโบราณมี

ชาวกะเหรี่ยงไม่กี่คนที่สามารถทำได้

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถนนแสงชูโต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 8797 โทรสาร 0 3451 8434
kanchanaburi@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดกาญจนบุรี | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย